[1]
Dziurewicz, E. 2019. Bericht über das 10. Kolloquium zur Lexikographie und Wörterbuchforschung, Poznań 19–20.10.2018. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics. 46, 1 (cze. 2019), 271-273. DOI:https://doi.org/10.14746/gl.2019.46.1.20.