Grzesiak, Łukasz. (2014). Michael Prinz, Ulrike Richter-Vapaatalo (Hrsg.). Idiome, Konstruktionen, „verblümte rede”. Beiträge zur Geschichte der germanistischen Phraseologieforschung. S. Hirzel Verlag: Stuttgart 2012, 415 S. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, 41(1), 151-153. https://doi.org/10.14746/gl.2014.41.1.14