Sánchez Rei, X. M. (2023). Nauczanie języka galicyjskiego jako drugiego za pomocą śpiewników ludowych na przykładzie dopełnienia bliższego [+ osoba] w złożeniu z przyimkiem a. Glottodidactica, 50(2), 85–99. https://doi.org/10.14746/gl.2023.50.2.5