GRZESIAK, ŁUKASZ. Michael Prinz, Ulrike Richter-Vapaatalo (Hrsg.). Idiome, Konstruktionen, „verblümte rede”. Beiträge zur Geschichte der germanistischen Phraseologieforschung. S. Hirzel Verlag: Stuttgart 2012, 415 S. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, v. 41, n. 1, p. 151-153, 1 sty. 2014.