Grzesiak, Łukasz. 2014. „Michael Prinz, Ulrike Richter-Vapaatalo (Hrsg.). Idiome, Konstruktionen, «verblümte rede». Beiträge Zur Geschichte Der Germanistischen Phraseologieforschung. S. Hirzel Verlag: Stuttgart 2012, 415 S.”. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics 41 (1), 151-53. https://doi.org/10.14746/gl.2014.41.1.14.