Grzesiak, Łukasz (2014) „Michael Prinz, Ulrike Richter-Vapaatalo (Hrsg.). Idiome, Konstruktionen, «verblümte rede». Beiträge zur Geschichte der germanistischen Phraseologieforschung. S. Hirzel Verlag: Stuttgart 2012, 415 S.”, Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, 41(1), s. 151-153. doi: 10.14746/gl.2014.41.1.14.