Grzesiak, Łukasz. „Michael Prinz, Ulrike Richter-Vapaatalo (Hrsg.). Idiome, Konstruktionen, «verblümte rede». Beiträge Zur Geschichte Der Germanistischen Phraseologieforschung. S. Hirzel Verlag: Stuttgart 2012, 415 S.”. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, T. 41, nr 1, styczeń 2014, s. 151-3, doi:10.14746/gl.2014.41.1.14.