Humaniora. Czasopismo Internetowe https://pressto.amu.edu.pl/index.php/h <p>„Humaniora. Czasopismo Internetowe” ukazuje się od 2013 r. Jest kwartalnikiem, w którym publikowane są teksty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ma charakter interdyscyplinarny.</p> <p>Czasopismo dostępne jest na stronie <a href="http://humaniora.amu.edu.pl/">http://humaniora.amu.edu.pl/</a></p> <ul class="oczasopismie"> <li class="show"><a href="/index.php/h/about" target="_blank" rel="noopener">POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/h/issue/current" target="_blank" rel="noopener">AKTUALNY NUMER</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/h/issue/archive" target="_blank" rel="noopener">ARCHIWUM</a></li> </ul> <p><strong>INDEKSOWANE W:</strong></p> <p>ERIH PLUS, Index Copernicus Master List, CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, BazHum</p> <p><strong>WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:</strong></p> <p>Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r.&nbsp; czasopismo ma 20 pkt.&nbsp;</p> <div class="oczasopismie"><strong>DOI:<a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/h/index"> 10.14746/h</a></strong></div> <div class="oczasopismie"><strong>e-ISSN: 2353-3145</strong></div> <div class="oczasopismie">&nbsp;</div> <div class="oczasopismie"><strong><strong><img src="https://i.creativecommons.org/l/by-nd/4.0/88x31.png" alt="Creative Commons License"> PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS: </strong></strong><strong><a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/">Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe</a></strong></div> <div class="oczasopismie">&nbsp;</div> Wydawnictwo Fundacji Humaniora, http://funhum.home.amu.edu.pl pl-PL Humaniora. Czasopismo Internetowe 2353-3145 <p>Czasopismo oraz wszystkie zamieszczone w nim materiały są powszechnie dostępne i mogą być wykorzystywane do celów naukowych, edukacyjnych, poznawczych i niekomercyjnych bez konieczności uzyskiwania każdorazowej zgody autorów i redakcji. Nadesłanie artykułu do publikacji traktowane jest jako zgoda autora na udostępnienie swojej pracy i informacji w niej zawartych do powyżej wymienionych celów. W takich przypadkach należy jedynie wskazać źródło, z którego zaczerpnięte zostały informacje. Pobieranie opłat za dostęp do materiałów zawartych w czasopiśmie lub ograniczanie do niego dostępu jest zabronione.<br>Przesyłane do redakcji teksty muszą stanowić oryginalne prace, uprzednio nigdzie niepublikowane ani nie przedkładane innym redakcjom lub wydawcom. Autorzy nadsyłanych artykułów ponoszą odpowiedzialność za uzyskanie zezwoleń na publikowanie materiałów, do których prawa autorskie są w posiadaniu osób trzecich. Publikacja materiałów chronionych prawem autorskim jest możliwa pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez autora do redakcji pisemnej zgody właściciela praw autorskich.</p> Wstęp https://pressto.amu.edu.pl/index.php/h/article/view/29593 <p>Wstęp</p> Artur Jocz Copyright (c) 2021 Artur Jocz https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-15 2021-09-15 35 3 11 12 Ciało i cielesność – ku doświadcze(a)niu egzystencjalnemu https://pressto.amu.edu.pl/index.php/h/article/view/29594 <p>When Emmanuel Lévinas was reflecting on the I-You relationship, he intentionally omitted the conjunction “and” to emphasise their distinctiveness and the fact that they cannot be reduced to each other. For Lévinas, the use of the conjunction “and” would indicate reciprocation – I just like You and interchangeability – I being You. However, it would also indicate such type of relationship that would be précised in the mutual dependencies – I exist thanks to You and You exist thanks to I. This could not be accepted by Lévinas, because he assumed that only I can exist due to You. Why, then, does the title of the paper contain the conjunction “and” between the body and corporeality? I assume that body and corporeality are in a relationship based on reciprocation – interdependence that is both the source (arche) and the warp of the existential experience/experiencing – what we are while becoming.</p> Anna Walczak Copyright (c) 2021 Anna Walczak https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-15 2021-09-15 35 3 13 29 10.14746/h.2021.3.1 Cielesność w obrębie dramatu ludzkiego istnienia https://pressto.amu.edu.pl/index.php/h/article/view/29595 <p>One of the authors to include the issue of the human body in the discourse of philosophical anthropology was Helmuth Plessner, who perceived it as: 1) a physical (Körper), 2) and a biological object (Leib), as well as 3) a substrate of the subject that refers to the previous two. Plessner argued that man’s attitude to his own corporeality creates a space to manifest human “eccentricity.” In Tischner’s conception, however, “eccentricity” gains a new and more dramatic dimension. Unlike the “eccentricity” perceived as a biological, ethological and ontic phenomenon, Tischner’s corporeality becomes an indispensable constituent within the arena of human drama, both internal and external. As part of the arena, corporeality is a component within the man as the subject of drama, while externally, it reveals its other meaning since it often determines purely ontic frames of human existence. Man refers to various meanings of his corporeality. While some remain within the scope of existential and dramatic valorisation – both positive (egotistic solidarisation) and negative (egotistic desolidarisation) – others expand beyond this horizon.</p> Witold P. Glinkowski Copyright (c) 2021 Witold P. Glinkowski https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-15 2021-09-15 35 3 31 44 10.14746/h.2021.3.2 Krzątanina Brach-Czainy – myślenie ciałem. Między metaforą a wiedzą https://pressto.amu.edu.pl/index.php/h/article/view/29596 <p>The article presents problems with the interpretation of the category of everyday life in the essays by Jolanta Brach-Czaina.The „krzątactwo” metaphor changes thinking about the reality around us. The „krzątctwo” as a form of being in the world combines corporeality with reflection, challenging strong boundaries between disciplines.</p> Beata Przymuszała Copyright (c) 2021 Beata Przymuszała https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-15 2021-09-15 35 3 45 56 10.14746/h.2021.3.3 Józef Czapski: ciało – osoba – twarz https://pressto.amu.edu.pl/index.php/h/article/view/29597 <p>This article is dedicated to analysis of Józef Czapski’s different carnality aspects in his works and personal documents (letters, diary memos). Czapski was a painter, painting theoretician as well essayist and diarist. In every discipline mentioned the most important factor was personal experience – contact with nature, feeling of world carnality. The article shows (basing on works referring to the period of war) how Czapski expressed his attitude to his and others suffering. From the letters and personal memos excavated fragments illustrating the process of growing old – hidden but affecting 50 years old Czapski (he died when 97) The last part is dedicated to Czapski’s blindness and the way he was able to save the dignity of the human who’s body is in the process of irreparable destruction (blindness, dementia).</p> Małgorzata Krakowiak Copyright (c) 2021 Małgorzata Krakowiak https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-15 2021-09-15 35 3 57 71 10.14746/h.2021.3.4 Ciało, gest, literatura https://pressto.amu.edu.pl/index.php/h/article/view/29598 <p>As Maurice Merleau-Ponty wrote, the experience of the body, the somatic experience and the gesture as an act of expression bring into being both the sense of things that are being interacted with and the sense of existence of which the body is a vehicle. If so, then the verbal expression, creativity, literature – apart from the fact that it is (most often) a representation of things (and thoughts) that are already anchored in culture and create its universe – can be an individual event of a similar nature and course: becoming, creating, bringing out the subject-body in writing and in what’s being written. The works of Stanisław Czycz serve as an example of such literature-gesture. They have specific characteristics of autobiographical and autocreational writing, and also take up the problem of experiencing the body and corporeality. However, they are analyzed here as autoteleological work – as a gesture of a body that is being created and a body that is creating its own sense.</p> Tomasz Gruszczyk Copyright (c) 2021 Tomasz Gruszczyk https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-15 2021-09-15 35 3 73 91 10.14746/h.2021.3.5 Matematyczne ciało. Wprowadzenie do teorii matematyki ucieleśnionej https://pressto.amu.edu.pl/index.php/h/article/view/29599 <p>Mathematics as a field of knowledge and culture presents researchers with many problems, also of a philosophical nature. One of the issues worth considering when considering the nature of mathematics is the theory of embodied mathematics, which links abstract mathematical thinking with the functioning of the human body in its purely physical dimension. This theory, on the one hand, uncovers new information about the yet unknown neural correlates of mathematics, and on the other hand, it poses important philosophical and cultural questions about the place of mathematics and its role in discovering the rules of reality.</p> Aleksandra Irena Karoń Copyright (c) 2021 Aleksandra Irena Karoń https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-15 2021-09-15 35 3 93 103 10.14746/h.2021.3.6 Księdza Profesora Janusza Mariańskiego wkład w rozwój metod i technik badań w socjologii religii i socjologii moralności [Janusz Mariański, Socjologia religii i socjologia moralności – kwestionariusze ankiet i wywiadów] https://pressto.amu.edu.pl/index.php/h/article/view/29600 <p>Janusz Mariański, Socjologia religii i socjologia moralności – kwestionariusze ankiet i wywiadów, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, Lublin 2020, ss. 692.</p> Józef Baniak Copyright (c) 2021 Józef Baniak https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-15 2021-09-15 35 3 107 117