Pressto.

Nagłowek strony

Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Problemy poznawcze (metodologiczne) i metodyczne nauk historycznych, niestandardowe wyniki badań z obszaru nauk o człowieku; celem pisma jest dynamizowanie dialogu między subdyscyplinami nauk historycznych a naukami humanistycznymi; pismo ukazuje się na schyłek kolejnych kwartałów.

 

Działy

Artykuły i rozprawy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Problemy metodologiczne

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Przeszłość obecna

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Historia, kultura, pamięć

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje, omówienia, sprawozdania

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawy Wschodnie

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Redakcja czasopisma Historia@Teoria dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych tekstów pod katem adekwatności tematyki artykułu z profilem czasopisma oraz zgodności z wymogami redakcyjnymi. Teksty wstępnie zaaprobowane poddawane są procedurze recenzji w systemie double-blind review process. Recenzenci oceniając tekst wypełniają formularz recenzyjny. Szczegółowe zasady recenzowania artykułów odpowiadają wytycznym Ministerstwa Nauki zawartym w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.

 

Polityka Open Access

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat.

 

Zasady etyki

Dla zapewnienia autentyczności i najwyższej jakości publikowanych artykułów, czasopismo "Historia@Teoria" korzysta z nowoczesnej procedury ich oceny i należy do systemu CrossCheck. Redakcja wprowadza także zaporę ghostwriting, guest authorship i text recycling.

 

Recenzenci

Recenzenci spoza Rady Naukowej: Natalia Alewras, Grzegorz Błaszczyk, Aleksander Bouryak, Maciej Bugajewski, Artur Dobosz, Maciej Forycki, Mariola Hoszowska, Stanisław Jankowiak, Jaromir Jeszke, Artur Kijas, Natalia Korzun, Jacek Kowalewski, Andrzej P. Kowalski, Jerzy Maternicki, Tomasz Nakoneczny, Janusz Ostoja-Zagórski, Magdalena Nowak, Ivan Peshkov, Wojciech Piasek, Boażena Płonka-Syroka, Paweł Sierżęga, Izabela Skórzyńska, Jakub Wojtkowiak, Olga Worobjewa, Janusz Wiśniewski, Leonid Zaszkilniak, Michał Zwierzykowski; 
    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo