(1)
Dashkevich, A.; Dashuk, V.; Dzianowicz, B.; Kilian, J.; Volakh, I.; Zamojski, J. 15 Minutes: Belarus!. 10.14746/i 2014, 15, 231-148.