(1)
Kopczyński, K. Religious and Quasi-Religious Attitudes in Four Polish Documentaries from 2008–2019. 10.14746/i 2021, 30, 139-155.