(1)
Mróz, M. The Elder Scrolls V: Skyrim. 10.14746/i 2023, 33, 349-362.