(1)
HENDRYKOWSKI, M. Fakt Medialny. 10.14746/i 1, 18, 304-316.