Kopczyński, Krzysztof. 2021. „Religious and Quasi-Religious Attitudes in Four Polish Documentaries from 2008–2019”. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication 30 (39):139-55. https://doi.org/10.14746/i.2021.39.07.