[1]
J. Sulejewska, „Architekstury”, 10.14746/i, t. 22, nr 31, s. 145–158, sty. 2019.