[1]
K. Kopczyński, „Religious and quasi-religious attitudes in four Polish documentaries from 2008–2019”, 10.14746/i, t. 30, nr 39, s. 139–155, grudz. 2021.