[1]
M. HENDRYKOWSKI, „Fakt medialny”, 10.14746/i, t. 18, nr 27, s. 304-316, 1.