Pressto.

Nagłowek strony

Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Celem czasopisma jest prezentowanie wyników najnowszych badań z obszaru pedagogiki specjalnej, ale także interdyscyplinarność nauk. Publikowane artykuły ukazują wyniki najnowszych badań, ujęcie teoretyczne problemów z obszaru pedagogiki specjalnej, pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii. Czasopismo ma na celu rozpowszechnianie wiedzy z zakresu niepełnosprawności.
Czasopismo ukazuje się cztery raz w roku.

 

Działy

ARTYKUŁY

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

ARTYKUŁY OBCOJĘZYCZNE

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

RECENZJE

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

ESEJE

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie odwołuje się do zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autorzy, którzy nadsyłają artykuły do publikacji wyrażają tym samym zgodę na proces recenzji. Każdy artykuł poddawany jest ocenie formalnej przez Redakcję, a następnie recenzowany jest przez dwóch recenzentów. Recenzenci posiadają co najmniej tytuł naukowy doktora habilitowanego, nie są członkami Redakcji pisma, a także nie są zatrudnieni w jednostce wydającej czasopismo. Prace recenzowane są zgodnie z modelem tzw. „double-blind review proces” („podwójnie ślepa recenzja”) – teksty recenzowane są anonimowo, autor nie zna nazwiska recenzentów, a recenzenci nie znają nazwiska autora. Artykuły nigdy nie są recenzowane przez recenzenta z tej samej placówki, z której pochodzi autor. Artykułowi nadawany jest numer redakcyjny, który identyfikuje go na dalszych etapach procedury wydawniczej. Każdy autor informowany jest o wyniku procedury recenzenckiej.

Formularz recenzji: polski, angielski, niemiecki

 

Polityka Open Access

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

 

Recenzenci

2014

 • prof. dr hab. Teresa Żółkowska, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Urszula Bartnikowska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. Melinda Pierson,  California State University, Fullertonprof.
 • prof. dr hab. Marzenna Zaorska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Małgorzata Sekułowicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • dr hab. Bernadetta Szczupał,  prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
 • dr hab. Grażyna Dryżałowska, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. Agnieszka Żyta, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • prof. dr hab. Hanna Żuraw,  Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • prof. dr hab.Zenon Gajdzica, Uniwersytet Śląski
 • dr hab. Adam Mikrut,  prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Bogusław Śliwerski,  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M.Grzegorzewskiej w Warszawie
 • dr hab. Grzegorz Szumski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
 • prof. dr hab.  Alena Vališová, Univerzita Komenského Bratislava
 • Assoc Prof. of. Soc. Studies Educ. Tomasz Herzog, University of Maine at Presque Isle, USA
 • Prof. of. Special Education, William Breton,University of Maine at Presque Isle, USA

2013

 • prof. dr hab. Teresa Żółkowska, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Urszula Bartnikowska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. Tadeusz Pietras, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • prof. dr hab. Bogdan Szczepankowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Aniela Korzon, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • dr hab. Małgorzata Kupisiewicz, prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
 • prof. dr hab. Bogusław Śliwerski,  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
 • prof. dr hab. Melinda Pierson,  California State University, Fullertonprof.
 • prof. dr hab. Marzenna Zaorska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Małgorzata Sekułowicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • dr hab. Bernadetta Szczupał, prof.APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
 • prof. dr hab. Zbigniewe Izdebski, Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk,  Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. Agnieszka Żyta, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • prof. dr hab. Hanna Żuraw, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • dr hab. Sławomira Sadowska, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab.Zenon Gajdzica, Uniwersytet Śląski
 • prof. dr hab. Jolanta Bonar, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Adam Mikrut, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Prof. dr paed. Dr. h.c. Wolf-Rudiger Walburg, Hochschullehrer i. R./Christian-Alberechts-Universitat zu Kiel
 • Prof. dr hab.  Alena Vališová, Univerzita Komenského Bratislava

 

Zasady etyki

Redakcja "Interdyscyplinarnych Kontekstów Pedagogiki Specjalnej”  dba o utrzymanie standardów etycznych w publikacjach naukowych i podejmuje wszelkie kroki przeciwko zaniedbaniom w tym zakresie.

Przekazywane do publikacji artykuły są oceniane pod kątem rzetelności i zgodności ze standardami etycznymi.

Podejmując decyzję o publikacji redakcja ma obowiązek:

 • uwzględniać  aktualne regulacje prawne dotyczące prawa autorskiego,
 • przeciwdziałać wszelkim przejawom dyskryminacji,
 • przestrzegać zasad poufności (nie ujawniać informacji na temat treści artykułu, recenzji osobom nie biorącym udziału w redagowaniu czasopisma, danych o autorach recenzentom, danych o recenzentach autorom, nie wyznaczać na recenzentów osób pozostających w bezpośredniej podległości służbowej z autorami).
 • dbać o dokonanie koniecznej korekty.


Recenzje wykonywane są według jednakowych kryteriów,  anonimowo (podwójna ślepa recenzja),  z zachowaniem standardów obiektywności. Recenzja jako dokument ma   charakter poufny.

Recenzent:

 • dba o merytoryczny charakter recenzji,
 • dba o poufność (zamieszcza uwagi w treści recenzji, nie ujawnia osobom postronnym treści recenzji).
 • przekazuje recenzję do wiadomości redakcji w uzgodnionym terminie.

Autor:

 • przekazuje do redakcji wyłącznie oryginalny, do tej pory nie publikowany tekst (w celu  zapobiegania praktykom ghostwriting składa stosowne oświadczenie dotyczące autorstwa pracy, nie przekazuje tekstu do publikacji innym redakcjom),
 • oznacza źródła w sposób zgodny z procedurą wydawniczą i standardami,
 • dba o ujawnienie źródeł finansowania projektów badawczych, do których odwołuje się w artykule,
 • może zostać poproszony o przedłożenie danych (nieprzetworzonych), do których odwoływał się (na których bazował) przygotowując publikację,
 • gdy dostrzeże błąd lub nieścisłość w pracy, niezwłocznie informuje o tym redakcję czasopisma w celu dokonania stosownej korekty bądź sprostowania.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo