Śliwerski, B. . (2020). Montessori Pedutology. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (30), 7–31. https://doi.org/10.14746/ikps.2020.30.01