YEHOROVA, OLEKSANDRA. 2019. „Perspectives of Civic Upbringing As in Non Formal Education”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 21 (styczeń):311-28. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.21.16.