Pressto.

Nagłowek strony

Językoznawstwo


Nagłówek strony

Comparative Legilinguistics

INTRODUCTION:
Comparative Legilinguistics (International Journal for Legal Communication) is a quarterly published by the Institute of Linguistics (Faculty of Modern Languages and Literature, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland). It contains articles, reviews and reports in English, French, Spanish, Chinese and Russian. The reviews are stored in the journal’s editorial office. The articles are peer-reviewed by two reviewers (double-blind review). The editorial board reserves the right to publish selected articles without two reviews. Comparative Legilinguistics is devoted mainly to legi-linguistics (legal linguistics), forensic linguistics, theory of the law and legal language, and legal translation.

INDEXED IN:

 

JOURNAL METRICS:


DOI: 10.14746/cl
ISSN: 2080-5926 ISSN (online): 2391-4491
PUBLISHED WORK ARE LICENSED UNDER A CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Folia Scandinavica Posnaniensia

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Nagłówek strony

Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics

OPIS CZASOPISMA
„Glottodidactica” jest międzynarodowym czasopismem z zakresu szeroko pojętej lingwistyki stosowanej. Publikowane są artykuły o tematyce językoznawczej, glottodydaktycznej oraz translatorycznej, psycholingwistycznej, socjolingwistycznej, pragmalingwistycznej w językach angielskim, niemieckim, rosyjskim i francuskim a także recenzje książek naukowych oraz sprawozdania z konferencji.

INDEKSOWANE W:

EBSCO, Index Copernicus International, PKP Index, Google Scholar, WorldCat, FRANCIS, PASCAL, Linguistic Bibliography, Linguistics & Language Behavior Abstracts, Modern Language Association Database (MLA)

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:


ICV 2016: 82.78
DOI: 10.14746/gl
ISSN: 0072-4769
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2015 R. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Nagłówek strony

International Journal of Korean Humanities and Social Sciences

INTRODUCTION:
International Journal for Korean Humanities and Social Sciences is published once a year by the Institute of Linguistics (Faculty of Modern Languages and Literature, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland). It contains articles, reviews and reports in English. It is devoted mainly to works dealing with broadly understood current and original studies providing valuable insight into Korean (i) humanities (classics, law, linguistics, literature, performing and visual arts, philosophy, religion), and (ii) social sciences (anthropology, communication studies, cultural studies, economics, history, political sciences, sociology, etc.).

DOI: 10.14746/kr
ISSN: 2449-7444
PUBLISHED WORK ARE LICENSED UNDER A CREATIVE COMMONS  (2016 -):
CC_by-nd/4.0

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Nagłówek strony

Investigationes Linguisticae

OPIS CZASOPISMA

INDEKSOWANE W:

JSTOR; CEEOL; Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:


DOI: 10.14746/il
ISSN: 1426-188X ISSN (online): 1733-1757

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Karaite Archives

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Nagłówek strony

Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog

OPIS CZASOPISMA
„Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog” to czasopismo naukowe Wschodniosłowiańskiego Koła Naukowego przy Instytucie Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest nową propozycją wydawniczą adresowaną do młodych naukowców (również obcokrajowców), którzy zainteresowani są specyfiką współczesnego spojrzenia na historię, ewolucję myśli społecznej, obecną kondycję polityczno-ekonomiczną, a także na rozwój sztuki, literatur i języków w państwach wschodniosłowiańskich. W czasopiśmie publikowane są artykuły dotyczące szeroko rozumianej przestrzeni kulturowej (w wymiarze materialnym i duchowym), widzianej z perspektywy młodego pokolenia humanistów. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje problematykę takich obszarów badawczych jak: literaturoznawstwo, komparatystyka literacko-kulturowa oraz językoznawstwo.

INDEKSOWANE W:

Index Copernicus

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:DOI: 10.14746/kwod
ISSN: 2391-470X
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD  2015 r. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Nagłówek strony

Poznańskie Spotkania Językoznawcze

OPIS CZASOPISMA
„Poznańskie Spotkania Językoznawcze” to półrocznik, który jest ‒ zgodnie z tradycją zapoczątkowaną przez prof. Zdzisławę Krążyńską i prof. Zygmunta Zagórskiego, redaktorów pierwszego tomu (wówczas serii wydawniczej) z 1996 roku ‒ płaszczyzną wymiany polskiej i europejskiej myśli naukowej w zakresie najważniejszych aspektów lingwistyki diachronicznej i synchronicznej. W każdym numerze staramy się harmonijnie łączyć różne punkty widzenia, odmienne metodologie i nowoczesne perspektywy badawcze. Publikujemy zarówno teksty zawierające poglądy tradycyjne, jak też autorów formułujących ryzykowne hipotezy. Komponując poszczególne numery, respektujemy zasadę dynamicznej równowagi między rozważaniami teoretycznymi i konstruowaniem odkrywczych generalizacji z jednej strony a wartościami dokumentacyjno-materiałowymi i pragmatycznymi z drugiej. Dzięki takim założeniom czasopismo pozytywnie waloryzuje dokonania językoznawstwa jako dziedziny zdolnej do analizy, interpretacji i oceny skomplikowanych problemów współczesności.

INDEKSOWANE W:

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL - IC JOURNALS MASTER LIST; CEJSH; PKP Index; Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:DOI: 10.14746/psj
ISSN (Print): 2082-9825; ISSN (Online): 2450-0259
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2015 R. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Nagłówek strony

Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza

OPIS CZASOPISMA
„Poznańskie Studia Polonistyczne” ukazują się od roku 1973, pierwotnie jako czasopismo wspólne dla problematyki literaturoznawczej i językoznawczej, w 1994 roku rozdzielone na dwie serie: Literacką i Językoznawczą. W Serii Językoznawczej publikowane są artykuły dotyczące zarówno współczesnej, jak i historycznej polszczyzny, historii dyscypliny oraz recenzje prac naukowych. W ostatnich latach problematyka została rozszerzona o zagadnienia slawistyczne.

INDEKSOWANE W:

CEJSH, ERIH PLUS, PKP Index; Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

DOI: 10.14746/pspsj
ISSN (Print) 1233-8672 ISSN (Online) 2450-4939
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2016 r. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Nagłówek strony

Poznańskie Studia Slawistyczne

OPIS CZASOPISMA
„Poznańskie Studia Slawistyczne” są punktowanym czasopismem naukowym powołanym przez Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Półrocznik jest platformą skupiającą polskie oraz zagraniczne głosy, dotyczące szeroko pojętej problematyki literatur, kultur, języków, historii oraz tożsamości słowiańskich. W kręgu zainteresowań czasopisma znajdują się także niesłowiańskie Bałkany w ich słowiańskim kontekście. „Poznańskie Studia Slawistyczne” prezentują pogłębione, interkulturowe i interdyscyplinarne refleksje oscylujące wokół określonych tematów poszczególnych numerów.

INDEKSOWANE W:

CEEOL, CEJSH, ERIH PLUS, ARIANTA, PKP Index; Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

DOI: 10.14746/pss
ISSN (Print) 2084-3011  ISSN (Online) 2450-2731
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2015 R. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Nagłówek strony

Studia Germanica Posnaniensia

OPIS CZASOPISMA
Rocznik Studia Germanica Posnaniensia utworzony został w Instytucie Filologii Germańskiej UAM w roku 1971. Czasopismo ma zasięg międzynarodowy. Publikuje artykuły w języku niemieckim, polskim i angielskim z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa germanistycznego oraz wiedzy o kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego. Jest dostępne we wszystkich większych bibliotekach we wszystkich krajach niemieckojęzycznych, USA i Kanadzie.

INDEKSOWANE W:

INDEX COPERNICUS; WorldCat; Google Scholar

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:DOI: 10.14746/sgp
ISSN: 0137-2467
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2015 R. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Nagłówek strony

Studia Romanica Posnaniensia

OPIS CZASOPISMA:
Studia Romanica Posnaniensia to recenzowane (double-blind) i punktowane (lista B wykazu MNiSW z 23 grudnia 2015 r., o wartości 14 pkt za artykuł) czasopismo naukowe poświęcone badaniom nad językiem i literaturą obszarów romańskojęzycznych. Wydawane od 1971 r, publikuje artykuły i recenzje autorstwa badaczy krajowych i zagranicznych z renomowanych ośrodków uniwersyteckich, jak również prace młodych naukowców. Obecnie ukazuje się z częstotliwością raz na kwartał w postaci jednorodnych tematycznie numerów. Wydawane są ponadto numery dodatkowe. W skład komitetu naukowego Studia Romanica Posnaniensia wchodzą wybitni uczeni polscy i zagraniczni (Kanada, Portugalia, Francja, Niemcy, Polska, Hiszpania) – literaturoznawcy, językoznawcy i tłumacze.

INDEKSOWANE W:

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL - IC JOURNALS MASTER LIST; EBSCO PUBLISHING; SCOPUS; ERIH - (2007-2014); ERIH PLUS 2015; CSA LINGUISTICS AND LANGUAGE BEHAVIOR ABSTRACTS; CEJSH; PKP Index; Primo; WorldCat; Cabell's; Google Scholar; DOAJ

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
DOI: 10.14746/srp
ISSN (Print): 0137-2475 ISSN (Online): 2084-4158
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Nagłówek strony

Studia Rossica Posnaniensia

OPIS CZASOPISMA
Czasopismo jest „wizytówką” Instytutu Filologii Rosyjskiej w Poznaniu. Zeszyt pierwszy ukazał się w 1970 roku i dotychczas wydanych zostało 39 numerów. Jest periodykiem, w którym zamieszczane są artykuły z dziedziny rosyjskiego językoznawstwa, literaturoznawstwa i glottodydaktyki. Zamieszczane w czasopiśmie materiały publikowane są w języku rosyjskim i polskim z abstraktami w języku angielskim, dzięki czemu periodyk posiada zasięg międzynarodowy, zyskując jednocześnie pochlebne recenzje krajowych i zagranicznych slawistów.

INDEKSOWANE W:

JSTOR; CEEOL; WorldCat; Google Scholar

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

DOI: 10.14746/strp
ISSN: 0081-6884
 

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Nagłówek strony

Studia Ukrainica Posnaniensia

OPIS CZASOPISMA
Studia Ukrainica Posnaniensia to recenzowane (double-blind) i punktowane (lista B wykazu MNiSW z 23 grudnia 2015 r., o wartości 6 pkt za artykuł) czasopismo naukowe, w którym zamieszczane są artykuły z dziedziny językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa polsko-ukraińskiego. Począwszy od 2013 r., w czasopiśmie publikowane są artykuły badaczy z renomowanych ośrodków akademickich, jak również prace młodych naukowców. Artykuły publikowane są w języku ukraińskim i polskim z abstraktami w języku angielskim, dzięki czemu periodyk posiada zasięg międzynarodowy. W skład komitetu naukowego Studia Ukrainica Posnaniensia wchodzą zarówno uczeni polscy (Poznań, Wrocław, Warszawa), jak i zagraniczni (Austria, Bułgaria, Czechy, Rosja, Serbia, Słowacja, Ukraina, USA, Węgry).

INDEKSOWANE W:

Index Copernicus International - IC Journals Master List; BazHum; CEJSH; PKP Index; WorldCat; Google Scholar

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

DOI: 10.14746/sup
ISSN: 2300-4754
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Nagłówek strony

Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae

OPIS CZASOPISMA
„Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” powołano do życia w roku 1973 w ówczesnej Katedrze Filologii Klasycznej UAM jako pismo periodyczne poznańskiego środowiska naukowego filologów klasycznych, otwarte również dla innych ośrodków filologicznych w Polsce oraz dla przedstawicieli pozostałych dyscyplin naukowych, zajmujących się antykiem greckim i rzymskim. Założycielem czasopisma i redaktorem pierwszych tomów był prof. Jan Wikarjak. Redaktorami prowadzącymi „Symbolae” byli i są stale profesorowie filologii klasycznej UAM. Artykuły w SPhP są drukowane w języku polskim, a także, od samego początku, część z nich ukazuje się w językach zachodnioeuropejskich oraz w języku łacińskim. Pojawiają się także autorzy z zagranicznych ośrodków naukowych. Wszystkie artykuły zaopatrzone są w abstrakty oraz summaria w językach obcych. Drukowane są tylko prace oryginalne, które przejdą pomyślnie proces recenzji.

INDEKSOWANE W:

CEJSH; INDEX COPERNICUS; WorldCat; Google Scholar

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

DOI: 10.14746/sppgl
ISSN: 0302-7384
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2016 R. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo