Pressto.

Nagłowek strony

Prawo


Nagłówek strony

Czasopismo Prawno-Historyczne

OPIS CZASOPISMA
Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) zostało założone w 1948 r. przez wybitnego historyka prawa profesora Zygmunta Wojciechowskiego i ukazuje się nieprzerwanie do dzisiaj. W 2013 r. minęło 65 lat jego istnienia. Funkcję Redaktora CPH pełnili: Zygmunt Wojciechowski, Karol Koranyi, Zygmunt Lisowski, Zygmunt Wojciechowski, Zygmunt Wojciechowski, Michał Sczaniecki oraz Henryk Olszewski. CPH ukazuje się regularnie co pół roku, od 2010 r. również w wersji elektronicznej na uniwersyteckiej platformie cyfrowej AMUR. Jest periodykiem poświęconym historii ustroju i prawa, dziejom prawa rzymskiego i kanonicznego, historii doktryn politycznych i prawnych oraz historii prawa jako nauki. Na łamach CPH piszą renomowani badacze z kraju i zagranicy oraz młodzi adepci nauk historyczno-prawnych. CPH udostępnia swych szpalt autorom rozpraw, autorom prac drobnych i materiałów oraz autorom tekstów polemicznych i krytycznych. Każdy tom, składający się z dwóch zeszytów, zawiera obszerny dział kroniki życia naukowe.

INDEKSOWANE W:

CEEOL; Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

DOI: 10.14746/cph
ISSN: 0070-2471

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Nagłówek strony

Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza / Adam Mickiewicz University Law Review

The Adam Mickiewicz University Law Review is an international, peer-reviewed scientific journal centred at the Faculty of Law and Administration of Adam Mickiewicz University. The journal is published annually in an open access format under the supervision of a Scientific Board drawn from scholars representing all areas of legal science. Since 2012, the journal has had the privilege of publishing professional articles devoted to law-related issues, written by authors from European, American, Asian and South African Universities, which reflect a diverse and interdisciplinary approach. The Adam Mickiewicz University Law Review seeks to provide a forum for legal discourse in the wide area of domestic and international legal systems by bringing together scientific treatises submitted by a diverse group of scholars and practitioners.

INDEKSOWANE W: Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

DOI: 10.14746/ppuam
ISSN: 2083-9782

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Nagłówek strony

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

OPIS CZASOPISMA
"Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" jest najstarszym czasopismem prawniczym w Polsce - założonym w 1921 r., organem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wydawanym przez Wydział Prawa i Administracji UAM. W naszym kwartalniku publikujemy prace ze wszystkich dziedzin prawa, ekonomii i nauk społecznych, odzwierciedlające bieżący stan i kierunki rozwoju polskiej i światowej nauki o prawie, ekonomii i społeczeństwie oraz prace poruszające aktualne problemy praktyki w tych dziedzinach. Pismo skierowane jest do środowiska naukowego, praktyków oraz studentów.

Kwartalnik ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej (OJS). Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Czasopismo przyjmuje teksty zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Zgłoszenie artykułu, proces recenzyjny oraz publikacja w RPEiS są bezpłatne.

INDEKSOWANE W:

CEJSH; BazEkon; Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:DOI: 10.14746/rpeis
ISSN: 0035-9629 ISSN (Online): 2543-9170
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Nagłówek strony

Studia Prawa Publicznego

„Studia Prawa Publicznego” to forum debaty naukowej nad zagadnieniami z zakresu spraw publicznych normowanych prawem krajowym, regionalnym i międzynarodowym.

Kwartalnik adresowany jest do teoretyków i praktyków, umożliwia prezentowanie prac z zakresu teorii prawa publicznego, studiów i materiałów z badań, dokumentów międzynarodowych i UE, orzecznictwa trybunałów i sądów, w tym szczególnie sądów administracyjnych, oraz prac uwzględniających działalność podmiotów administrujących (administracji publicznej) i administrowanych (adresatów rozstrzygnięć organów administracji publicznej) w rozwiązywaniu problemów praktycznych.

INDEKSOWANE W:

MNiSW 7

INDEKSOWANE W:

CEJSH

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

"Studia Prawa Publicznego" - umieszczone w części "B" wykazu czasopism naukowych z liczbą  "7" przyznanych przez MNiSW.

DOI: 10.14746/spp
ISSN: 2300-3936
 


Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo