Język. Komunikacja. Informacja https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki <p><strong>OPIS CZASOPISMA</strong></p> <p>Czasopismo "Język. Komunikacja. Informacja" poświęcone jest szeroko rozumianemu językoznawstwu, naukom o komunikacji i informacji, a także związkom zachodzącym pomiędzy tymi dyscyplinami.</p> <ul> <li class="show"><a href="/index.php/jki/about">POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/jki/issue/current" target="_blank" rel="noopener">AKTUALNY NUMER</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/jki/issue/archive" target="_blank" rel="noopener">ARCHIWUM</a></li> </ul> <p><strong>INDEKSOWANE W:</strong></p> <p>PBN/POL-index, ICI World of Journals, Google Scholar, WorldCat</p> <p><strong>WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA: </strong></p> <p><img src="/public/piotr/ikonki/mnisw_5.png" alt=""><br><!--<br /> <img src="/public/piotr/ikonki/ic_10.png" alt="" /></p>--></p> <p><strong>DOI: </strong><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/index">10.14746/jki</a></p> <p><strong>ISSN: </strong>1896-9585</p> <p><strong>PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA <strong>&nbsp;<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" rel="license">LICENCJI CREATIVE COMMONS Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe</a>.</strong></strong></p> <p><strong><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" rel="license"><img style="border-width: 0;" src="https://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/4.0/88x31.png" alt="Licencja Creative Commons"></a><br><br></strong></p> <p>&nbsp;</p> pl-PL <p>Polityka Open Access: Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.<br>&nbsp;<br>Nadsyłając zgłoszenia, Autorzy zgadzają się na to, że artykuły w niniejszym czasopiśmie są publikowane w otwartym dostępie (Open Access) i podlegają licencji Creative Commons w wersji 4.0 BY-NC-ND.<br>&nbsp;<br><br><br></p> ikoutny@amu.edu.pl (prof. Ilona Koutny) pressto@amu.edu.pl (PRESSto) sob, 18 kwi 2020 20:04:44 +0000 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Spis treści / Contents / Enhavtabelo https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22686 Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22686 pią, 17 kwi 2020 00:00:00 +0000 Od Redakcji / From the Editors / De la Redakcio https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22630 Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22630 pią, 17 kwi 2020 00:00:00 +0000 O znaczeniu czasowników funkcyjnych. Węgierskie konstrukcje z czasownikami funkcyjnymi w ramach systemu konstrukcji czasownikowych o znaczeniu metaforycznym https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22631 <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" lang="en-US"><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL">Konstrukcje z czasownikami funkcyjnymi (LVC, „light verb constructions”) stanowią szczególną kategorię w ramach systemu konstrukcji czasownikowych posiadających znaczenia metaforyczne, ponieważ ich semantyka jest przede wszystkim zdeterminowana nie przez czasownik, ale przez jego argument rzeczownikowy, która na ogół funkcjonuje jako dopełnienie. Jednakże kategoria LVC jest daleka od jednorodności. Cel niniejszej pracy jest dwojaki. Po pierwsze, staram się odpowiedzieć na pytanie o zróżnicowanie, które znajdujemy w kategorii LVC. Po drugie, analizuję strukturę semantyczną węgierskiego czasownika </span></span><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL"><em>köt</em></span></span><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL"> ‘</span></span><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL">wiązać</span></span><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL">’, aby dowiedzieć się, jak LVC z udziałem tego czasownika mogą być włączone do systemu konstrukcji czasownikowych o znaczeniu metaforycznym. Poprzez badanie sprawdzonych, rzeczywistych przykładów staram się również podkreślić fakt, że (w przeciwieństwie do popularnego założenia w literaturze specjalistycznej) elementy czasownikowe LVC nie mogą być uważane za elementy „bez znaczenia”. Choć ich znaczenie jest w mniejszym lub większym stopniu abstrakcyjne, nie są one bynajmniej semantycznie „puste”; co więcej, ich znaczenie nie jest koniecznie i wyłącznie „gramatyczne”.</span></span></p> Éva Hrenek Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22631 pią, 17 kwi 2020 00:00:00 +0000 Empiryczna metoda odróżniania znaczeń trzech sufiksów przypadka w węgierskim https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22632 <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" lang="en-US"><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL">W artykule przedstawiono empiryczną metodologię badania struktury semantycznej trzech węgierskich sufiksów: -</span></span><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL"><em>nak</em></span></span><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL">/-</span></span><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL"><em>nek</em></span></span><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL"> (celownik), -</span></span><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL"><em>hoz</em></span></span><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL">/-</span></span><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL"><em>hez</em></span></span><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL">/-</span></span><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL"><em>höz</em></span></span><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL"> (allatyw) i -</span></span><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL"><em>nál</em></span></span><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL">/-</span></span><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL"><em>nél</em></span></span><span style="font-size: small;"><span lang="pl-PL"> (adesyw). Sufiksy przypadków mają szeroką polisemiczną strukturę semantyczną, która do tej pory była najczęściej badana z punktu widzenia lingwistów w literaturze węgierskiej. W przeciwieństwie do poprzednich badań, obecne zadanie sortowania (por. Sandra i Rice 1995) opiera się na teście wykonywanym przez użytkowników języka. Informatorami było 25 rodzimych użytkowników języka, których zadaniem było posortowanie 3 zestawów po 20 zdań, z których każde zawierało jeden wyraz z jednym z trzech sufiksów. Zostali poproszeni o utworzenie dowolnych grup na podstawie znaczenia sufiksów. Następnie wyniki zostały poddane hierarchicznej analizie skupień za pomocą programu Past, który zilustrował bardziej typowe pary i podobieństwa w dendrogramie. Wykresy na dendrogramach pokazują, które znaczenia są bliższe, a które mniej podobne. Metoda ta może być użytecznym narzędziem do poznania sieci polisemicznej opartej na intuicji użytkowników języka.</span></span></p> Bence Pomázi Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22632 pią, 17 kwi 2020 00:00:00 +0000 Pensoj pri la sufikso -ec en la esperanta leksiko https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22633 <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Niniejszy tekst dotyczy sufiksu leksykalnego -ec w systemie słowotwórczym w języku esperanto. W poniższej analizie rdzenie esperanckie są uważane za elastyczne, tj. nieprzeznaczone do żadnego konkretnego zastosowania syntaktycznego, a tworzenie wyrazu za pomocą afiksów jest opisane jako proces zachodzący w leksykonie, w którym rolę odgrywają elastyczne składniowo, ale semantycznie sklasyfikowane rdzenie. Pytanie o tzw. przynależność kategorialną rdzeni lub jej brak jest tak stare jak sam ten język. Wynika ono z faktu, że Zamenhof, tworząc słownictwo esperanta, wyodrębniał formy składniowe ze swoich języków źródłowych, ale redefiniował je jako rdzenie składniowo nie bezpośrednio możliwe do użycia. Jeszcze w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku Akademia Esperanta sformalizowała swoje stanowisko w tej debacie, ale dyskusja na temat sposobu interpretacji zasobu rdzeni języka trwała w prasie esperanckiej aż do lat siedemdziesiątych, a w pojedynczych publikacjach aż do dziś. Dopiero niedawno (2013–2016) problem ten został sformułowany przez autora tego tekstu w ramach uniwersalnej teorii języka, tj. w Funkcjonalnej Gramatyce Dyskursu (Functional Discourse Grammar, FDG). W tychże badaniach sufiks -ec, ze względu na niesystemowość w swoim praktycznym zastosowaniu, szczególnie opierał się spójnemu opisowi. Nawet autorytatywne gramatyki esperanta niewiele pomagają użytkownikowi języka, ponieważ zawierają dwuznaczności i sprzeczności i nie dają odpowiednich instrukcji. W niniejszej pracy zaproponowano nowe podejście. Reguła, którą tworzy, jest prosta, a jej bezwyjątkowe zastosowanie byłoby w pełni kompatybilne z hipotetyczną elastyczną strukturą części mowy esperanta. Jednakże zaobserwowane zwyczajowe użycie -ec nie jest zgodne ani z tradycyjnymi zaleceniami ani z proponowaną regułą. Cierpi ono z powodu ciągłej nieświadomości użytkowników na temat funkcjonowania systemu mowy, niezależnie od preferowanej teorii leksyki, i jest napędzany przez różne nawyki pochodzące z języka ojczystego i utarte konwencje. Tak oto działa język naturalny.</p> Wim Jansen Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22633 pią, 17 kwi 2020 00:00:00 +0000 Reguła procentowa dla praw mniejszości językowych: nierelewantna lub dyskryminująca https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22634 <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Opierając się na podejściu do polityki społecznej zorientowanym na koszty, dyskutujemy o tym jak podejmować decyzje dotyczące wdrażania praw mniejszości językowych. Dokonuje się przeglądu formalnego modelu działań politycznych i scharakteryzowana zostaje polityka efektywna kosztowo. Przedstawione zostają skutki – w wielu przypadkach absurdalne – zasady procentowej, zgodnie z którą prawa są wdrażane, jeżeli względna wielkość społeczności mniejszościowej osiągnie pewien poziom. Należy zatem zadać pytanie, w jaki sposób można zracjonalizować zasadę procentową. To znaczy, biorąc pod uwagę strukturę kosztów działań politycznych, czy reguła procentowa może być wyprowadzona z preferencji społeczeństwa? Autor dowodzi, że reguła procentowa jest „racjonalna” tylko wtedy, gdy większość populacji wykazuje preferencje dyskryminujące członków mniejszości. Ponadto należy narzucić wymóg, aby działania polityczne prowadziły do powstania konkurencyjnych, nieprzestrzennych dóbr. Oznacza to, że oprócz niechęci większości populacji do praw członków mniejszości, nie może być mowy o korzyściach skali w działaniach politycznych. W przeciwnym wypadku zasada procentowa jest bezużyteczna jako instrument ukierunkowujący wybór działań politycznych dotyczących mniejszości.</p> Bengt-Arne Wickström Copyright (c) 2020 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22634 pią, 17 kwi 2020 00:00:00 +0000 Strategie komunikacji transgranicznej: perspektywa polsko-niemiecka a sytuacja w Japonii https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22641 <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Niniejszy artykuł podsumowuje dotychczasowe wyniki badań nad transgranicznymi strategiami językowymi na granicy polsko-niemieckiej. Autor omawia znaczenie języka dla dzisiejszych badań granicznych w ogóle oraz znaczenie języka dla polsko-niemieckiego regionu przygranicznego w szczególności. Po przeglądzie językowych strategii komunikacji transgranicznej przedstawia zastosowanie różnorodnych strategii na granicy polsko-niemieckiej. Autor formułuje tezę, iż włączenie strategii alternatywnych, takich jak język polski, dwujęzyczność receptywna albo Esperanto, ale również uzupełnienia w postaci wymiany języka, zastosowania języka łużyckiego, a nawet łaciny, przyczynią się do trwałego ustabilizowania kontaktów polsko-niemieckich. Omawia także znaczenie kwestii języka i granicy w Japonii i wskazuje możliwość wykorzystania doświadczeń Europy Środkowej w sytuacji Azji Wschodniej.</p> Goro Christoph Kimura Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22641 pią, 17 kwi 2020 00:00:00 +0000 Multlingveco estas solvo, ne problemo: pri gepatraj lingvoj en la mondo multlingva kun aparta atento al migrantoj kaj al la parolantoj de Esperanto https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22643 <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Artykuł ten traktuje wielojęzyczność człowieka jako normalne zjawisko ludzkie, a nie jako cechę szczególną, i wyjaśnia, dlaczego na świecie żyje więcej osób naturalnie wielojęzycznych niż jednojęzycznych. Wyjaśnia również, dlaczego do niedawna językoznawcy nie interesowali się wielojęzycznością. Następnie wymienia proces, w którym dzieci w naturalny sposób przyswajają jeden, dwa lub nawet więcej języków, w zależności od środowiska, w którym się urodziły i żyją w fazach, które są mniej więcej takie same dla wszystkich języków. Podane zostają przykłady różnego tempa nabywania przez dzieci najtrudniejszych elementów w języku, na przykład liczby mnogiej w języku arabskim. Jeśli chodzi o esperanto, nie ma szczególnych korzyści w przyswajaniu go od urodzenia, jeśli chodzi o szybkość akwizycji, ale wiele przykładów zebranych od rodzimych użytkowników esperanta pokazuje, że istnieją zalety głębokiego zrozumienia sposobu, w jaki działa esperanto i prawie nie ma przypadków nadmiernej generalizacji reguł. Szczególną uwagę poświęca się korzyściom płynącym z dwujęzyczności, a zwłaszcza dwujęzyczności rodzimej. Według wielu badaczy większa elastyczność mentalna spowodowana ciągłym przeskakiwaniem między dwoma systemami językowymi daje również korzyści w dziedzinach innych niż językowe, takich jak matematyka, rozwiązywanie zadań logicznych itp. Pozytywne efekty są stałe, niezależnie od języków używanych przez te osoby. Dobrze znaną zaletą jest możliwość szybszego uczenia się języków (efekt ułatwiający naukę kolejnych języków). Korzyści te dotyczą również osób dwujęzycznych posługujących się esperantem. Przy tak wielu naukowych dowodach korzyści płynących z wielojęzyczności należy zauważyć ze zdziwieniem, że decydenci w kwestiach edukacyjnych po prostu je ignorują. Zgodnie z najnowszymi pomysłami politycznymi, coraz bardziej rozpowszechnionymi w Europie i na świecie, nauczanie języków imigrantów w szkołach podstawowych zostało wstrzymane, a wciąż ignorowane są osoby dwujęzyczne, które mogłyby również stwarzać większe szanse ekonomiczne dla kraju zamieszkania niż w przypadku biegłości językowej wyłącznie w języku narodowym.</p> Renato Corsetti Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22643 pią, 17 kwi 2020 00:00:00 +0000 Komentarz na facebooku jako quasi-gatunek internetowy – język i typologia https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22645 <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">W artykule podjęto próbę opisania i sklasyfikowania komentarza zamieszczanego pod postami na Facebooku jako quasi-gatunku internetowego. W części wstępnej przedstawiono ogólne cechy stylu internetowego, języka Internetu w kontekście wypowiedzi na Facebooku, a także opisano specyfikę języka komentarzy na Facebooku. W części drugiej wykazano typowe cechy komentarza facebookowego w porównaniu do innych gatunków internetowych.</p> Aleksandra Urzędowska Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22645 pią, 17 kwi 2020 00:00:00 +0000 Języki planowe a języki stworzone na potrzeby literatury lub filmów fantasy i science fiction: studium niektórych punktów zbieżności https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22646 <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Języki wymyślone (lub skonstruowane) można zasadniczo podzielić na dwie grupy. Pierwsza obejmuje systemy językowe, które zostały stworzone świadomie według określonych kryteriów w celu ułatwienia komunikacji między ludźmi o różnych językach rodzimych. Volapük (Schleyer 1880), Latino sine flexione (Peano 1903), Ido (1907) i Interlingua (Gode 1951) są przykładami tych tzw. planowych systemów językowych. Najbardziej znaczącym z nich jest esperanto (Zamenhof 1887). Rozwinął się on z projektu do pełnoprawnego języka z aktywną wspólnotą językową, która gwarantuje jego dalszy rozwój. Te systemy językowe są badane przez interlingwistykę (z esperantologią jako jej subdyscypliną). Druga grupa obejmuje systemy językowe, które zostały stworzone głównie po to, aby nadać żywy i pseudoautentyczny charakter dziełom literatury fantasy i science-fiction. Tworzenie języków z powodów artystycznych, kiedyś nazywane przez J.R.R. Tolkiena „Sekretnym złym nawykiem” (“A Secret Vice”), stało się tymczasem bardzo produktywną i popularną dziedziną. Języki elfickie Tolkiena, nadsat A. Burgessa (nastoletni slang w „Mechanicznej pomarańczy“), na‘vi P. Frommera, dothracki D.J. Petersona i klingoński M. Okranda to znane przykłady. Chociaż oba typy systemów językowych bardzo się od siebie różnią pod względem funkcji i właściwości, można znaleźć między nimi wiele punktów stycznych. W niniejszym artykule omówiono te punkty zbieżności, skupiając się na anglojęzycznych pisarzach Jonathanie Swifcie i George’u Orwellu oraz ich zainteresowaniu językami planowymi.</p> Sabine Fiedler Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22646 pią, 17 kwi 2020 00:00:00 +0000 “Kosmoglot” – la unua interlingvistika societo en Ruslando https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22648 <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Artykuł poświęcony jest piotrogradzkiemu towarzystwu interlingwistycznemu „Kosmoglot” (założonemu w 1916 r. przez inżyniera V.K. Rosenbergera i językoznawcę J. Baudouina de Courtenay). Była to pierwsza próba powiązania podejścia inżynieryjnego i humanistycznego z nauką o komunikacji językowej. W tym czasie kosmoglotyka badała formy i odmiany międzynarodowej komunikacji językowej oraz możliwości zbudowania języka pomocniczego. Członkowie towarzystwa badali możliwość stworzenia nowego rodzaju semiotyki jako sposobu na bezbłędne tłumaczenie międzyjęzykowe.</p> Sergej N. Kuznecov Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22648 pią, 17 kwi 2020 00:00:00 +0000 La tut-monda planlingvo de K’ang Yu-wei https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22653 <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">K’ang Yu-wei był wielkim reformatorem i politykiem, który żył pod koniec epoki Cesarstwa Chińskiego. Był jednocześnie filozofem społecznym i w ramach tejże pracy filozoficznej zajął się ideą uniwersalnego języka dla całego świata.</p> Bradio V. Moro III Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22653 pią, 17 kwi 2020 00:00:00 +0000 Tożsamość transkulturowa i praktyki translingualne w "Szatańskich wersetach" Salmana Rushdiego https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22654 <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Mój artykuł proponuje lekturę Szatańskich Wersetów Salmana Rushdiego (1988) jako serię praktyk kulturowych negocjujących między postkolonialnymi kulturami, historiami migracji, miejskimi pejzażami i translingwalnymi repertuarami. Dąży on do językowej interpretacji spostrzeżeń postkolonialistów takich jak Bill Ashcroft i in. (2002) i Homi Bhabha (2010), którzy twierdzą, że pisarze postkolonialni zdekonstruowali „dyskursy” imperialne poprzez przejęcie i hybrydyzację jednojęzyczności powieści angielskiej. Poprzez analizę jakościową – opartą na ramach teoretycznych i metodologii trzeciej fali socjolingwistyki – esej ten bada relacje między tożsamością a używaniem języka na podstawie językowych wypowiedzi i interakcji bohaterów, skupiając się na roli odmian językowych, zjawiskach kontaktowych i przełączaniu kodów w budowaniu postkolonialnej tożsamości. Szczególną uwagę zwraca się także na sposób, w jaki kreatywność translingwalna przyczynia się do powstawania hybrydowych, imigranckich lub diasporycznych formacji tożsamościowych. Czerpiąc z Kandiah (1998) i Pennycook (2003), interpretuje wypowiedzi performatywne jako „semiotyczne rekonstrukcje”, które rekontekstualizują i aktualizują zasoby językowe, kulturowe i semiotyczne postaci. Wysuwając na pierwszy plan koncepcję rekonstrukcji semiotycznej, ma on na celu ujawnienie tzw. metasocjalnego/metakulturowego potencjału wydarzeń performatywnych, jak również rekonstrukcji socjo-semiotycznej i socjosemantycznej, którą te wydarzenia są w stanie osiągnąć.</p> Dorottya Mózes Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22654 pią, 17 kwi 2020 00:00:00 +0000 Specyfika terminologii chemicznej w języku chińskim. Zastosowanie Niebiańskich Pni (天干) w tworzeniu chińskojęzycznych nazw systematycznych wybranych związków organicznych https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22636 <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Chińskojęzyczna terminologia chemiczna wykazuje pewne szczególne cechy, które odróżniają ją od jej odpowiedników w języku angielskim i w języku polskim. W niniejszym artykule przedstawiono pochodzenie i zastosowanie Niebiańskich Pni (<span style="font-family: NSimSun;"><span style="font-size: small;"><span lang="zh-CN">天干</span></span></span>), stanowiących element chińskojęzycznych nazw systematycznych wielu związków organicznych, opisując zarazem powiązaną z Niebiańskimi Pniami grupę wyrazów zwanych Ziemskimi Gałęziami (<span style="font-family: NSimSun;"><span style="font-size: small;"><span lang="zh-CN">地支</span></span></span>). Określono również najważniejsze morfemy wykorzystywane w tworzeniu nazw systematycznych wybranych prostych związków organicznych, wskazując powiązanie znaczenia i zapisu poszczególnych morfemów z właściwościami wspomnianych związków. Wymienione w artykule przykłady nazw chińskojęzycznych zestawiono z ich odpowiednikami w języku angielskim i w języku polskim dla wyraźnego zobrazowania</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></span></span></p> Andrzej Swoboda Copyright (c) 2020 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22636 pią, 17 kwi 2020 00:00:00 +0000 Lingvokonstruado por diversaj kulturoj: historia ekzemplo Langmaker https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22655 Vĕra Barandovská-Frank Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22655 pią, 17 kwi 2020 00:00:00 +0000 Barandovská-Frank, Vĕra: "Interlingvistiko. Enkonduko en la sciencon pri planlingvoj" https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22656 Ida Stria Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22656 pią, 17 kwi 2020 00:00:00 +0000 Konferenzbericht: 29. Jahrestagung der Gesellschaft für Interlinguistik e. V., Berlin, 22.-24.11.2019 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22658 Cyril Robert Brosch Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22658 pią, 17 kwi 2020 00:00:00 +0000 Resumoj en esperanto https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22659 Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22659 pią, 17 kwi 2020 00:00:00 +0000 Autorzy / Authors - Wskazówki dla autorów / Guidelines for authors https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22685 Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22685 pią, 17 kwi 2020 00:00:00 +0000