[1]
Jankowski, H. 2014. Two Karaim religious poems by Isaac ben Abraham Troki. Karaite Archives. 2 (Dec. 2014), 35–57. DOI:https://doi.org/10.14746/ka.2014.2.02.