(1)
Jankowski, H. Two Karaim Religious Poems by Isaac Ben Abraham Troki. ka 2014, 35-57.