Jankowski, H. (2014). Two Karaim religious poems by Isaac ben Abraham Troki. Karaite Archives, (2), 35–57. https://doi.org/10.14746/ka.2014.2.02