Németh, M. (2014). An Early North-Western Karaim Bible Translation from 1720. Part 1. The Torah. Karaite Archives, (2), 109–141. https://doi.org/10.14746/ka.2014.2.06