JANKOWSKI, H. Two Karaim religious poems by Isaac ben Abraham Troki. Karaite Archives, n. 2, p. 35-57, 31 Dec. 2014.