Jankowski, Henryk. 2014. “Two Karaim Religious Poems by Isaac Ben Abraham Troki”. Karaite Archives, no. 2 (December):35-57. https://doi.org/10.14746/ka.2014.2.02.