Jankowski, H. (2014) “Two Karaim religious poems by Isaac ben Abraham Troki”, Karaite Archives, (2), pp. 35–57. doi: 10.14746/ka.2014.2.02.