Németh, M. (2014) “An Early North-Western Karaim Bible Translation from 1720. Part 1. The Torah”, Karaite Archives, (2), pp. 109–141. doi: 10.14746/ka.2014.2.06.