Jankowski, Henryk. “Two Karaim Religious Poems by Isaac Ben Abraham Troki”. Karaite Archives, no. 2, Dec. 2014, pp. 35-57, doi:10.14746/ka.2014.2.02.