Pressto.

Nagłowek strony

Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

W czasopiśmie publikowane są artykuły z zakresu nauk społecznych i humanistycznych jak np. socjologii, pedagogiki, kulturoznawstwa, historii sztuki, antropologii, językoznawstwa itp. Ma ono zasięg międzynarodowy i ukazuje się w formie półrocznika. Nowe numery ukazują się na początku i w połowie danego roku kalendarzowego. Celem czasopisma jest stworzenie efektywnej płaszczyzny naukowej dyskusji skupionej wokół najważniejszych problemów współczesnego społeczeństwa i kultury, także poprzez odniesienia historyczne i studia porównawcze.

 

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Polemiki i recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawozdania

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Autorzy przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na proces recenzji. Warunkiem dopuszczenia tekstu do dalszych czynności recenzyjnych jest jego zgodność z profilem czasopisma. Nadesłane publikacje są poddane ocenie formalnej przez redakcję, a następnie są recenzowane przez dwóch recenzentów, nie będących członkami redakcji czasopisma. Są oni samodzielnymi pracownikami naukowymi oraz nie są zatrudnieni w tej samej jednostce, która wydaje czasopismo oraz nie są osobami mogącymi pozostawać z autorem w konflikcie interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo zgodnie z zasadami "podwójnie ślepej recenzji" (autorzy i recenzenci nie znają nawzajem swoich nazwisk). Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją. Pracy nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący ją na dalszych etapach procesu wydawniczego. Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji, następnie możliwa jest korespondencja z Redakcją czasopisma dotycząca ewentualnych uwag bądź kwalifikacji do druku. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Redakcja zastrzega sobie możliwość odesłania artykułu autorowi do ponownego przeredagowania w przypadku recenzji negatywnej. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

Formularz recenzji 

 

Polityka Open Access

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat.

 

Recenzenci

PIOTR BŁAJET, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
STEPHEN DAVIES, University of Auckland (Nowa Zelandia)
ZENON GAJDZICA, Uniwersytet Śląski (Polska)
CHARLES T. (CHUCK) HILL, Whittier College (USA)
EWA JAROSZ, Uniwersytet Śląski (Polska)
JERZY KOJKOŁ, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni (Polska)
STEFAN KWIATKOWSKI, Akademia Pedagogiki Specjalnej (Polska)
ROMAN LEPPERT, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Polska)
AYAZ NASEEM, Concordia University (Kanada)
RENATA NOWAKOWSKA-SIUTA, Uniwersytet Warszawski (Polska)
INETTA NOWOSAD, Uniwersytet Zielonogórski (Polska)
ANDRE ELIAS MAZAWI, University of British Columbia (Kanada)
ALICJA SADOWNIK, University of Bergen (Norwegia)
JERZY STOCHMIAŁEK, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)
DANIEL WOJCIK, University of Oregon (USA)

 

Zasady etyki

W celu zachowania najwyższych standardów wydawniczych rada naukowa naszego czasopisma ustanawia poniższe zasady w kwestii etyki publikacyjnej:

  1. Autorzy przesłanych do redakcji tekstów zobligowani są do dostarczenia listy afiliacji oraz ewentualnych źródeł finansowania (jeśli takowe ma miejsce w przypadku prezentowanych badań). Ponadto zobligowani są oni do akceptacji polityki zero tolerancji wobec zjawiska plagiatu i fałszowania wyników badań stosowanej przez nasze czasopismo. Niedozwolone jest publikowanie tych samych badań w innych periodykach. 
  2. Autorzy nadesłanych do redakcji tekstów zobligowani są do akceptacji procedury recenzenckiej proponowanej przez nasze czasopismo, jak też do naniesienia poprawek sugerowanych przez recenzentów. W przypadku, gdy artykuł posiada więcej niż jednego autora osoba nadsyłająca artykuł zobligowana jest do dostarczenia redakcji informacji wskazującej, który z autorów odpowiedzialny jest za jaką cześć tekstu. Co więcej, wszelkie dane zawarte w tekście muszą być autentyczne i wiarygodne. 
  3. Podczas procedury recenzenckiej wszelkie uwagi recenzentów muszą pozostać obiektywne i odnosić się do aspektów merytorycznych recenzowanego tekstu. Uwagi o charakterze pozamerytorycznym są niedozwolone. Recenzenci są informowani przez redakcję czasopisma w kwestii zasad procedury recenzenckiej. Zasady te musza być regularnie aktualizowane przez redakcję. 
  4. Wszelka odpowiedzialność za i prawo do akceptacji lub odrzucenia nadesłanych artykułów należy do redakcji czasopisma. Zaakceptowane artykuły traktowane są przez redakcję z pełnym profesjonalizmem i wszystkie przechodzą tą samą procedurę recenzencką. Przyjęta procedura recenzyjna opiera się na mechanizmie podwójnie ślepej recenzji. Redaktorzy czasopisma zobligowani są do wskazania potencjalnych konfliktów interesów zachodzących pomiędzy autorami i recenzentami. W tego typu przypadkach redakcja czasopisma powinna przedsięwziąć wszelkie kroki by takowych konfliktów uniknąć. 
  5. Rada redakcyjna czasopisma powinna podjąć wszelkie niezbędne wysiłki w celu zachowania standardów etyki publikacyjnej poprzez praktyczne zastosowanie powyższych reguł, starając się bronić wolności akademickiego dyskursu i zachowania otwartego pola dyskusji.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo