Integration of numerical models and geoinformatic techniques in the delimitation of a protection zone for the MGB 319 complex multi-aquifer system in southwest Poland
PDF

Keywords

numerical groundwater modelling
GIS
unsaturated zone
MGB
central Europe

How to Cite

Gurwin, J. (2015). Integration of numerical models and geoinformatic techniques in the delimitation of a protection zone for the MGB 319 complex multi-aquifer system in southwest Poland. Geologos, 21(3), 169–177. https://doi.org/10.1515/logos-2015-0014

Abstract

The study area, situated near the city of Wrocław in southwest Poland, is part of the hydrogeological system of the Quaternary/Neogene MGB 319, inclusive of a buried valley of high water potential, named the Bogdaszowice structure. This structure is an alternative source of water supply for the Wrocław city area. Numerical modelling is the most effective tool in establishing a groundwater protection strategy for Major Groundwater Basins (MGBs) in complex aquifer systems. In the present study, the first step was to assess the hydrodynamic conditions of the Radakowice groundwater intake by analyses of head contours, pathlines, average flow times and capture zones of particular wells. Subsequently, these results were used in combination with other data and compiled as GIS layers. The spatial distribution of hydraulic conductivity was based on the lithology of surface sediments. Other data sets such as the thickness of the unsaturated zone, average soil moisture and infiltration rate were taken either directly from the model or were calculated. Based on the input data obtained, vertical flow time calculations for every model cell were made. The final outcome is a map of the protection zone for the aquifer system of the MGB 319.

https://doi.org/10.1515/logos-2015-0014
PDF

References

Gurwin, J., 2010. Ocena odnawialności struktur wodonośnych bloku przedsudeckiego. Integracja danych monitoringowych i GIS/RS z numerycznymi modelami filtracji. [Renewal assessment of water-bearing structures within the Fore-Sudetic Block. Integration of monitoring and GIS/RS data with numerical flow models]. Hydrogeologia Acta Universitatis Wratislaviensis 3258, Wrocław, 218 p.

Gurwin, J., 2012. Wyznaczenie czasu przesączania przez strefę aeracji dla kopalnej struktury wodonośnej w obszarze GZWP 319 na podstawie badań modelowych [Assessment of the unsaturated zone flow time in a buried water-bearing structure within the MGB 319 on the basis of modelling investigations]. Gospodarka Wodna 7/12, 287–291.

Gurwin, J. & Lubczyński, M., 2005. Modeling of complex multi-aquifer systems for groundwater resources evaluation-Swidnica study case (Poland), Hydrogeology Journal 13, 627–639.

Gurwin, J. & Poprawski, L., 2008. Analiza możliwości wykorzystania zasobów wód podziemnych w oparciu o numeryczne modele wybranych struktur wodonośnych rejonu Wrocławia [Analysis of potential groundwater resources use on numerical models of selected hydrogeological structures near Wrocław]. Biuletyn PIG Hydrogeologia 431, 41–48.

Gurwin, J. & Serafin, R., 2007. Numeryczny model filtracji systemu wodonośnego GZWP 322 Oleśnica [Numerical groundwater flow model of the MGB no 322 Aquifer System]. [In:] Współczesne problemy hydrogeologii 13, AGH Kraków, 655–666.

Gurwin, J. & Serafin, R., 2008. Budowa przestrzennych modeli koncepcyjnych GZWP w systemach GIS zintegrowanych z MODFLOW [Design of 3D conceptual models of MGBs using GIS integrating in MOD-FLOW]. Biuletyn PIG Hydrogeologia 431, 49–59.

Harbaugh, A.W., Banta, E.R., Hill, M.C. & McDonald, M.G., 2000. MODFLOW–2000 The US Geological Survey modular ground-water model-user guide to modularization concepts and the groundwater flow process. U.S. Geological Survey Open-File Report 00-92, 121 p.

Herbich, P., Kapuściński, J., Nowicki, K., Prażak, J. & Skrzypczyk, L., 2009. Metodyka wyznaczania obszarów ochronnych głównych zbiorników wód podziemnych dla potrzeb planowania i gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy [Methodology of protection zone determination of the major groundwater basins for planning and management water in the basin area]. Polish Ministry of the Environment, Warszawa, 59 p.

Kleczkowski, A.S. (Ed.), 1990. Mapa Głównych Zbiorników Wód Podziemnych wymagających szczególnej ochrony, 1:500 000 [Map of the Major Groundwater Basins (MGBs) of Poland requiring special protection, 1:500 000]. AGH – Kraków.

Macioszczyk, T. (1999). Time of the vertical seepage as an indicator of the aquifers’ vulneralibity (in Polish). Przegląd Geologiczny 47, 731–736.

McDonald, M.G. & Harbaugh, A.W., 1988. A Modular Three-Dimensional Finite-Difference Ground-Water Flow Model. U.S. Geological Survey Open-File Report, Washington, 586 p.

Paczyński, B. & Sadurski, A. (Eds), 2007. Hydrogeologia regionalna Polski. [Regional hydrogeology of Poland]. Polish Geological Institute – National Research Institute, Warszawa, 542 p.

Sachanbiński, M., Kryza, J., Poprawski, L., Staśko, S., Gurwin, J., Kryza, H. & Szponar, A., 2001. Analiza aktualnego stanu rozpoznania warunków hydrogeologicznych regionu wrocławskiego oraz wytypowanie zbiorników wód podziemnych i struktur wodonośnych dla alternatywnego zaopatrzenia w wodę miasta Wrocławia [Analysis of the current state of the hydrogeological conditions of the Wroclaw region and selection of groundwater reservoirs and aquifers structures for alternative water supply of the city of Wroclaw]. Project report, Institute of Geological Sciences, Wrocław University, Wrocław.

Witczak, S. (Ed.), 2005. Mapa wrażliwości wód podziemnych na zanieczyszczenie 1:500 000. [Vulnerability map of groundwaters 1:500 000]. Arcadis Ekokonrem, Warszawa.

Witczak, S. & Żurek, A. (1997). Use of soil-agricultural maps in the evaluation of protective role of soil for groundwater (in Polish). [In]: A. S. Kleczkowski (Ed.) Metodyczne podstawy ochrony wód podziemnych, AGH, Kraków, 155–181.