Jołkiewiez, D. (2016). Ewaluacja szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(26), 98-106. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4762