Piotrowiak-Junkiert, Kinga, and Marta Tomczok. 2023. “Central European Traumas – the Space That doesn’t Want to Go Away”. Porównania 34 (2):10-17. https://doi.org/10.14746/por.2023.2.1.