Rochovská, Alena, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Polska