Rusnáková, Jurina, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja