Čechová, Mariana, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Słowacja