Rosinský, Rastislav, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja