[1]
Meyer, M.F. 2020. Aristotelian Biology. A Synopsis. Peitho. Examina Antiqua. 11, 1 (Dec. 2020), 83-120. DOI:https://doi.org/10.14746/pea.2020.1.4.