[1]
Protopapas-Marneli, M. 2020. The Affections of the Soul according to Aristotle, the Stoics and Galen: On Melancholy. Peitho. Examina Antiqua. 11, 1 (Dec. 2020), 121-142. DOI:https://doi.org/10.14746/pea.2020.1.5.