[1]
Pacewicz, A. 2014. Hedonistic Motif in Plato’s Phaedo – Olympiodorus’ Simplification. Peitho. Examina Antiqua. 5, 1 (Jan. 2014), 199-212. DOI:https://doi.org/10.14746/pea.2014.1.9.