Meyer, M. F. (2020). Aristotelian Biology. A Synopsis. Peitho. Examina Antiqua, 11(1), 83-120. https://doi.org/10.14746/pea.2020.1.4