Meyer, Martin F. 2020. “Aristotelian Biology. A Synopsis”. Peitho. Examina Antiqua 11 (1), 83-120. https://doi.org/10.14746/pea.2020.1.4.