Protopapas-Marneli, Maria. 2020. “The Affections of the Soul According to Aristotle, the Stoics and Galen: On Melancholy”. Peitho. Examina Antiqua 11 (1), 121-42. https://doi.org/10.14746/pea.2020.1.5.