Meyer, M. F. (2020) “Aristotelian Biology. A Synopsis”, Peitho. Examina Antiqua, 11(1), pp. 83-120. doi: 10.14746/pea.2020.1.4.