Meyer, Martin F. “Aristotelian Biology. A Synopsis”. Peitho. Examina Antiqua 11, no. 1 (December 23, 2020): 83-120. Accessed August 18, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/peitho/article/view/25897.