https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/issue/feed Polonistyka. Innowacje 2020-01-23T13:46:05+00:00 Krzysztof Koc kocyk@amu.edu.pl Open Journal Systems <p class="oczasopismie"><strong>OPIS CZASOPISMA</strong><br>Czasopismo ukazuje ścisły związek między praktyką nauczania a teorią dydaktyczną wyprowadzoną z namysłu nad istotą edukacji polonistycznej. Przybliża różnorodne konteksty (literaturoznawcze, językoznawcze, kulturoznawcze itp.), które warto uczynić punktami odniesienia w projektowaniu procesu kształcenia; łączy refleksję nad współczesną oraz dawną dydaktyką szkolną i akademicką.</p> <ul class="oczasopismie"> <li class="show"><a href="/index.php/pi/about">POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/pi/issue/current">AKTUALNY NUMER</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/pi/issue/archive">ARCHIWUM</a></li> </ul> <div class="oczasopismie"><strong>INDEKSOWANE W:&nbsp;</strong>PKP Index; Primo; WorldCat; Google Scholar<strong><br></strong> <p><strong>WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA: </strong></p> </div> <div class="oczasopismie"> <p><strong>DOI: </strong>10.14746/pi</p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>ISSN:&nbsp;</strong>2450-6435</div> https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/20952 Polonistyka szkolna i akademicka w Polsce oraz na świecie 2020-01-20T13:11:20+00:00 Maria Kwiatkowska-Ratajczak pressto@amu.edu.pl 2020-01-17T17:14:45+00:00 Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/20955 Polska emigracja w Wielkiej Brytanii – trudne początki edukacji narodowej na obczyźnie 2020-01-23T08:51:22+00:00 Danuta Jastrzębska-Golonka pressto@amu.edu.pl <p>Tematem artykułu jest druga polska emigracja w Wielkiej Brytanii i wychowanie narodowe młodego pokolenia<strong>: </strong>zapoznanie z polskimi tradycjami, polską historią i ideą niepodległości. Celem emigrantów było zorganizowanie polskich szkół, w których dzieci uczyłyby się polskiej kultury, języka i literatury. Idea napotykała jednak wiele trudności, np. łączenie nauki w szkole polskiej i szkole angielskiej, złe warunki lokalowe, brak polskich podręczników, wpływ języka angielskiego, wstyd swojego języka, brak motywacji. Dydaktycy dyskutowali o czasie rozpoczęcia nauki języka polskiego, celach i metodach nauczania, programie, o roli rodziców, formie egzaminu z języka polskiego. Głównym celem edukacji emigracyjnej było nauczenie dzieci szacunku do mowy polskiej i polskiej kultury. Trudności zostały pokonane, o czym świadczy współczesna Polonia, która kształci dzieci w Polskich Szkołach Przedmiotów Ojczystych oraz PUNO i cały czas utrzymuje żywy kontakt z ojczyzną.</p> 2020-01-16T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/20956 Otwieranie świata (literatury) w realiach szkoły polonijnej. Podsystemy, sprawności czy wiedza? 2020-01-23T08:51:21+00:00 Wiola Próchniak pressto@amu.edu.pl <p>Artykuł dotyczy zagadnień ze świata szkoły polonijnej i literatury, postaw ucznia i nauczyciela, a także odnosi się do zakresu i kwintesencji przekazu edukacyjnego, czyli do tego, czego w istocie szkoła polonijna powinna (na)uczyć, zajmując się językiem polskim jako drugim, a niekiedy – jako obcym. Sugerowana strategia dydaktyczna to nauczanie językowo-literackie, w którym oba komponenty wzajemnie się dopełniają. Ilustracją tego sposobu nauczania jest podręcznik <em>Literatura polska. Teksty i ćwiczenia</em> skierowany do uczniów liceów polonijnych.</p> 2020-01-16T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/20957 Miejsce języka polskiego w wielojęzycznym repertuarze uczniów szkół polskich na Litwie 2020-01-23T08:51:19+00:00 Irena Masojć pressto@amu.edu.pl <p>Celem artykułu jest wyjaśnienie, jakie miejsce wśród innych znanych i używanych języków zajmuje polszczyzna w komunikacji codziennej i w świadomości młodzieży, uczęszczającej do szkół z polskim językiem nauczania na Litwie. Podstawą materiałową niniejszych rozważań są przeprowadzone w 5 szkołach w maju-czerwcu 2019 r. badania z zastosowaniem metody kwestionariuszowej (116 uczniów) i metody wywiadu pogłębionego (37 uczniów). Uczniowie mieli dokonać samooceny znajomości różnych języków, ujawnić sposób ich akwizycji, zakres użycia w komunikacji i w różnych rodzajach aktywności, ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii komunikacyjnych, wyrazić swoje postawy wobec znanych języków. Wyniki analizy statystycznej danych oraz wypowiedzi uczniów ukazują złożony obraz współwystępowania różnych języków w wielojęzycznym repertuarze młodzieży, w którym miejsce polszczyzny nie jest jednoznaczne.</p> 2020-01-16T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/20958 Z perspektywy Zachodniej Kanady o akademickich programach języka i literatury polskiej 2020-01-23T08:51:17+00:00 Bożena Karwowska pressto@amu.edu.pl <p>Tematem artykułu jest sytuacja kursów języka i literatury polskiej na uniwersytetach w Ameryce Połnocnej. Zmniejszająca się liczba studentów zainteresowanych zajęciami z kultury polskiej, będąca wynikiem wielu czynników, prowadzi do ograniczania kursów. Sytuacji nie pomaga łączenie wydziałów slawistycznych z germanistycznymi. W ostatnich latach wzrasta natomiast zainteresowanie tematyką polsko-żydowską, co może pomóc w rozwinięciu np. lektoratów językowych nie tylko jako kursów skierowanych do odbiorców poszukujących tożsamościowych wartości języka, ale także polszczyzny jako języka świadectw Zagłady Żydów.</p> 2020-01-16T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/20959 Nauczanie języka polskiego w polskiej kolonii w Brazylii – studium przypadku 2020-01-23T08:51:16+00:00 Alicja Goczyła Ferreira pressto@amu.edu.pl <p>Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań, których przedmiotem były zajęcia z języka polskiego odbywające się w jednej z polskich kolonii w Południowej Brazylii. Narzędziami metodologicznymi były: ankieta wypełniona przez wszystkich uczących się, obserwacje zajęć oraz rozmowy przeprowadzone z ochotnikami i z nauczycielką. W tekście omówiono kontekst i warunki, w jakich zajęcia się odbywają, oraz opisano grupę uczących się, bardzo zróżnicowaną pod względem wieku i poziomu kompetencji polonistycznych. Ustalono, iż zależnie od przyjętej definicji, wszyscy bądź część uczestników zajęć może zostać zaklasyfikowana jako uczący się języka polskiego jako odziedziczonego (UJOdz). Przeanalizowano również powody podjęcia nauki przez uczących się oraz jej cele. Na podstawie obserwacji oraz rozmów z uczestnikami wywnioskowano, że zajęcia nie są dostosowane do potrzeb UJOdz, czego głównym powodem jest brak dostępu do specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli i odpowiednich materiałów dydaktycznych.</p> 2020-01-16T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/20960 Z poezją łatwiej uczyć polskiego i Polski. Od wiersza Jana Brzechwy do kulinarnych obyczajów 2020-01-23T08:51:14+00:00 Ewa Jaskółowa pressto@amu.edu.pl <p>Autorka pisze o komunikacyjnym, kontekstowym i kulturowym nauczaniu języka polskiego jako obcego, pokazując jak można w tym celu wykorzystać literaturę. Podstawę literacką stanowi wiersz dla dzieci Jana Brzechwy <em>Na straganie</em>. W artykule pokazano jak od ćwiczeń wstępnych, językowych, przygotowujących do odbioru wiersza można przejść do utrwalania typowych fraz języka polskiego. Utwór Brzechwy jest na zajęciach kolejno podstawą do poznania słownictwa związanego z nazwami warzyw, do rozpoznania emocji, które towarzyszą rozmowom na straganie, by na koniec doprowadzić do pogadanki kulinarnej i historycznej związanej z tematem kulinariów.</p> 2020-01-16T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/20961 Metoda projektu w nauczaniu języka polskiego jako drugiego w sobotniej szkole przedmiotów ojczystych w Wielkiej Brytanii 2020-01-23T13:46:05+00:00 Maksi Kozińska pressto@amu.du.pl <p>Artykuł przedstawia główne powody świadczące o wartości metody projektu w nauczaniu języka polskiego jako drugiego w polskich szkołach sobotnich (PSS) w Wielkiej Brytanii. Praca stawia sobie za cel przybliżenie czytelnikom podstawowych zasad pracy za pomocą metody projektu oraz przedstawienie zadań i inspiracji projektowych do wykorzystania w PSS.</p> 2020-01-16T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/20962 Kreatywne pisanie na lekcjach języka polskiego – jak zachęcić dzieci i młodzież do twórczej aktywności? 2020-01-23T08:51:11+00:00 Anna Roter-Bourkane pressto@amu.edu.pl <p>Artykuł poświęcony jest doskonaleniu sprawności pisania, zwłaszcza wśród studentów wychowanych w środowiskach polonijnych, w których bez problemu komunikują się w języku mówionym, jednak w stopniu niewystarczającym opanowują umiejętność pisania po polsku. Zaproponowane ćwiczenia służyć mają poprawieniu nie tylko zdolności formułowania myśli, ale również nabraniu pewności siebie podczas wypowiadania się na piśmie i zbudowaniu zaufania do siebie i zdobytych kompetencji. Przedstawione propozycje są przeznaczone dla wszystkich poziomów znajomości języka polskiego i jako takie służyć mogą w wielu sytuacjach dydaktycznych.</p> 2020-01-16T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/20964 Kształtowanie percepcji słuchowej u dzieci dwujęzycznych jako remedium na niewłaściwą realizację szeregów: szumiącego, syczącego oraz ciszącego 2020-01-23T08:51:10+00:00 Monika Plata pressto@amu.edu.pl <p>Sygmatyzm, czyli nieprawidłowa realizacja głosek dentalizowanych szeregu ciszącego (<em>ś, ź, ć, dź</em>) i/lub syczącego (<em>s, z, c, dz</em>) i/lub szumiącego (<em>sz, ż, cz, dż</em>), to jeden z najbardziej dotkliwych problemów logopedycznych występujących u dzieci dwujęzycznych uczęszczających do polskich szkół sobotnich. Seplenienie powodowane jest m.in. przez nieprawidłową budowę narządów artykulacyjnych bądź niską ich sprawność, ale także przez zaburzenia słuchu fonematycznego – niewłaściwą recepcję słuchową głosek. U dzieci dwujęzycznych posługujących się równolegle językiem polskim i angielskim często pojawia się dodatkowa trudność fonetyczna związana ze słabym różnicowaniem spółgłosek <em>ś, ź, ć, dź </em>w opozycji do <em>sz, ż, cz, dż</em>. Kształtowanie słuchu fonematycznego u małych dzieci jest jedną z metod pozwalających na zapobieżenie seplenieniu, u starszych – sposobem na jego eliminację. Rola nauczycieli szkół sobotnich jest w tym przypadku nieoceniona – ćwiczenia słuchu fonematycznego odgrywają niebagatelną rolę nie tylko w nauce poprawnej artykulacji, ale również w opanowaniu umiejętności czytania i pisania.</p> <p>&nbsp;</p> 2020-01-16T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/20966 A to polski właśnie... – historia Polword, najstarszej szkoły języka polskiego jako obcego w Londynie 2020-01-23T08:52:14+00:00 Edyta Nowosielska pressto@amu.edu.pl <p>Artykuł opisuje Polword, najstarszą szkołę języka polskiego jako obcego w Wielkiej Brytanii, założoną przez Edytę Nowosielską w Londynie, w 2000 roku. Opowiada o jej genezie i historii rozwoju jak również o problemach, jakie szkoła napotykała na swej drodze i osiągnięciach, z których może być dumna. Pokazuje, czym Polword różni się od innych placówek, zwłaszcza od szkół jpjo w Polsce. Mocno zaznacza, iż Polword nie jest jedynie szkołą językową, lecz swoistą namiastką polskości w Londynie, gdzie uczący się nie tylko zdobywają wiedzę o języku, lecz także mogą zbliżyć się do Kraju,, poznając jego kulturę i historię.</p> 2020-01-17T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/20967 Wakacyjny program immersji w języku angielskim i kulturze amerykańskiej 2020-01-23T08:52:12+00:00 Małgorzata Chabierska pressto@amu.edu.pl <p>Artykuł stanowi relację z przebiegu wakacyjnego programu nauki języka angielskiego i poznawania kultury amerykańskiej, odbywającego się w Liceum Ogólnokształcącym św. Marii Magdaleny w Poznaniu w latach 2015-2018, dzięki współpracy z amerykańską organizacją WIESCO (Wisconsin International Educational Scientific Cultural Organization). Główną ideą programu było zaproszenie wolontariuszy ze Stanów Zjednoczonych, którzy w zamian za pobyt w Poznaniu oraz zwiedzanie miasta i Wielkopolski, prowadzili interaktywne lekcje języka angielskiego oraz popołudniowe zajęcia, w trakcie których uczestnicy mieli możliwość doskonalenia swoich kompetencji językowych przez immersję, czyli zanurzenie w kulturze amerykańskiej. W ciągu czterech edycji programu gościliśmy w naszej szkole ciekawych i oddanych trenerów, którzy chętnie dzielili się zarówno swoim doświadczeniem zawodowym, jak i profesjonalną wiedzą, umożliwiając młodym ludziom rozwijanie sprawności komunikacyjnych oraz umiejętności płynnego mówienia.</p> 2020-01-17T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/20969 Poetka zakochana 2020-01-19T11:36:27+00:00 Małgorzata Elzas-Przewęda pressto@amu.edu.pl <p>-</p> 2020-01-16T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/20970 Dawni profesorowie: Roman Pollak, Zygmunt Szweykowski i Jerzy Ziomek 2020-01-19T11:41:33+00:00 Seweryna Wysłouch pressto@amu.edu.pl <p>-</p> 2020-01-16T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/20991 Interpretacyjne odkrycia 2020-01-20T10:51:18+00:00 Anna Janus-Sitarz pressto@amu.edu.pl <p>-</p> 2020-01-16T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/20992 Pracownia współmyślenia, czyli o IV Kongresie Dydaktyki Polonistycznej 2020-01-20T10:54:59+00:00 Maria Kwiatkowska-Ratajczak pressto@amu.edu.pl <p>-</p> 2020-01-19T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/20993 Pasjonaci i eksperci czytania. „ZWYRTAŁA 2019 – najlepszy pomysł promujący czytelnictwo” 2020-01-20T11:06:29+00:00 Anna Janus-Sitarz pressto@amu.edu.pl <p>-</p> 2020-01-19T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/20994 Centralne Biuro Czytelnicze 2020-01-20T11:09:14+00:00 Edyta Pietrzak pressto@amu.edu.pl <p>-</p> 2020-01-20T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/20995 Projekt „Książka na receptę. Recepta na sukces” – zaproszenie nowego środowiska do promocji czytania 2020-01-20T11:14:31+00:00 Maria Deskur pressto@amu.edu.pl <p>-</p> 2020-01-20T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/20996 "Z pola… dla Mola”, czyli czytanie podniebieniem 2020-01-20T11:20:43+00:00 Barbara Cywińska pressto@amu.edu.pl <p>-</p> 2020-01-20T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/20997 CZYTATY2 w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu 2020-01-20T11:19:28+00:00 Anna Kozłowska pressto@amu.edu.pl Katarzyna Wojtaszak pressto@amu.edu.pl <p>-</p> 2020-01-20T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/20998 „Najdłuższa Książka Świata” w Rzeszowie 2020-01-20T11:23:13+00:00 Alicja Ungeheuer-Gołąb pressto@amu.edu.pl <p>-</p> 2020-01-20T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/20999 Promocja książki "Mirabelka" Cezarego Harasimowicza – powieści, która połączyła pokolenia 2020-01-20T11:26:41+00:00 Anna Bukowska pressto@amu.edu.pl <p>-</p> 2020-01-20T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/21000 Dźwięczne ferie 2020-01-20T12:57:27+00:00 Magdalena Komór pressto@amu.edu.pl <p>-</p> 2020-01-20T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/21001 „Kto czyta, nie błądzi” 2020-01-20T13:00:43+00:00 Agnieszka Polska-Masełko pressto@amu.edu.pl Anna Zdunek pressto@amu.edu.pl <p>-</p> 2020-01-20T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/21002 Wszystkie strony książki 2020-01-20T13:02:49+00:00 Joanna Grzelczyk pressto@amu.edu.pl <p>-</p> 2020-01-20T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/21003 POŻERACZE KSIĄŻEK 2018 – XIII edycja Powiatowego Konkursu Czytelniczego 2020-01-20T13:06:16+00:00 Alicja Andrzejewska i zespół bibliotekarzy pressto@amu.edu.pl <p>-</p> 2020-01-20T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/21004 GRA PLANSZOWA „Tajemniczy Wałbrzych – Akcja Rewitalizacja” 2020-01-20T13:08:29+00:00 Arkadiusz Łapka z zespołem pressto@amu.edu.pl <p>-</p> 2020-01-20T00:00:00+00:00 Copyright (c)