https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pk/issue/feed Przegląd Krytyczny 2021-11-29T08:11:59+00:00 Mariusz Baranowski mariusz.baranowski@amu.edu.pl Open Journal Systems <p class="oczasopismie"><strong>OPIS CZASOPISMA</strong><br><em>Przegląd Krytyczny</em> (ISSN 2657-8964) jest czasopismem naukowym wydawanym na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy współpracy Komisji Socjologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W czasopiśmie publikujemy artykuły, wywiady, recenzje i polemiki z zakresu nauk społecznych oraz humanistycznych, o wyraźnie krytycznej proweniencji. Teksty zorientowane teoretycznie, jak również oparte na badaniach empirycznych (ilościowych i/lub jakościowych) powinny charakteryzować się krytycznym podejściem do zastanej rzeczywistości społecznej oraz obowiązujących paradygmatów uprawiania nauki. Głównym zadaniem czasopisma jest najszerzej rozumiana wymiana myśli i poglądów związanych z krytycznym ujęciem dominujących ładów społecznych w ich normatywnym oraz przedmiotowym wymiarze, jak również stworzenie platformy wymiany poglądów związanych z marginalizowanymi aktorami i dyskursami (m.in. mniejszości etniczne, społeczności indygeniczne, margines społeczny, <em>disability studies,&nbsp;</em>postkolonializm, prawa człowieka, studia nad dzieciństwem, feminizm, krytyka kapitalizmu, konsumpcjonizm, ekonomia heterodoksyjna, krytyczna analiza dyskursu, pedagogika krytyczna, fasadowość demokracji, studia nad ludobójstwem, zmiany klimatyczne). Czasopismo nie pobiera żadnych opłat od Autorów/ek i Czytelników/czek.</p> <ul class="oczasopismie"> <li class="show"><a href="/index.php/pk/about" target="_blank" rel="noopener">POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/pk/issue/current" target="_blank" rel="noopener">AKTUALNY NUMER</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/pk/issue/archive" target="_blank" rel="noopener">ARCHIWUM</a></li> </ul> <div class="oczasopismie"><strong>INDEKSOWANE W:</strong> <p>Arianta; CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities); Crossref; DOAJ (Directory of Open Access Journals); European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS); EuroPub; Google Scholar; ICI World of Journals; ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources); The Keepers Registry; Sherpa Romeo; WorldCat</p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:</strong></div> <div class="oczasopismie"><strong>MEiN: </strong>20 pkt.&nbsp;</div> <div class="oczasopismie"><strong>DOI:&nbsp;</strong><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pk/index">10.14746/pk</a></div> <div class="oczasopismie"><strong>ISSN (Online):&nbsp;2657-8964</strong></div> <div class="oczasopismie">&nbsp;</div> <div class="oczasopismie"><strong><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/" rel="license"><img style="border-width: 0;" src="https://i.creativecommons.org/l/by-nc/4.0/88x31.png" alt="Licencja Creative Commons"></a><br>Prace publikowane w czasopiśmie dostępne są na&nbsp;<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/" rel="license">licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe</a>.:</strong></div> https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pk/article/view/28160 Własność w ujęciu socjologicznym: zarys problemu 2021-11-29T08:11:59+00:00 Mariusz Baranowski mariusz.baranowski@amu.edu.pl <p>Celem artykułu jest charakterystyka własności z perspektywy socjologicznej, czy dokładniej – socjoekonomicznej. Chodzi w nim o wyeksponowanie różnicy w podejściu do problematyki własności ze strony prawa oraz socjologii, szczególnie w kontekście badania współczesnych przedsiębiorstw. Przegląd wybranych ujęć własności ma służyć wyartykułowaniu skomplikowanej natury <em>corporate governance</em>, której pełniejsze zrozumienie umożliwia prześledzenia prawnych oraz socjologiczno-ekonomicznych losów tego specyficznego stosunku społecznego.</p> 2021-11-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Mariusz Baranowski https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pk/article/view/29466 Męskości hybrydowe, czyli wilk w owczej skórze. Definiowanie konceptu 2021-11-29T08:08:50+00:00 Urszula Kluczyńska ulaklu@wp.pl <p>Krytyczne studia nad mężczyznami i męskościami oferują coraz większą pulę terminów i kategorii opisujących męskości oraz zależności genderowe. Najbardziej zananą teorią, która zmonopolizowała badania w obrębie studiów, jest teoria męskości hegemonicznej R.W. Connell. Teoria ta została poddana krytyce, która przyczyniła się do wyłonienia kolejnych propozycji opisu męskości. Jedną z takich propozycji są męskości hybrydowe. Celem tekstu jest poszerzenie dostępnych w języku polskim opisów i krytyki koncepcji teoretycznych w obrębie krytycznych studiów nad mężczyznami i męskościami. Autorka skupiła się na przybliżeniu koncepcji męskości hybrydowych. W ramach opisu kategorii męskości hybrydowych autorka wskazała na sposoby definiowania konceptu, opisała konsekwencje hybrydyzacji oraz odniosła się do badań, które wykorzystały tę kategorię analityczną lub których wnioski odnosiły się do męskości hybrydowych. Koncept męskości hybrydowych został również ukazany&nbsp; na tle wybranych kategorii męskości i poddany dyskusji.</p> 2021-11-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Urszula Kluczyńska https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pk/article/view/26420 Bariery w życiu codziennym i ich wpływ na jakość życia osób z niepełnosprawnościami 2021-11-29T08:10:50+00:00 Patrycja Szulc patszu4@st.amu.edu.pl <p>Celem pracy jest określenie trudności, z jakimi borykają się jednostki z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz ich negatywnych skutków, wśród których wymienić można: ograniczenie możliwości uczestnictwa w życiu kulturalnym, społecznym i realizowaniu się w życiu zawodowym, utrudniony dostęp do dóbr społecznie pożądanych oraz obniżenie poziomu zadowolenia z życia tych jednostek. Uwaga zostanie skupiona przede wszystkim na określeniu wpływu barier na życie jednostek z niepełnosprawnością. W tym celu dokonam analizy materiałów zastanych, w których uwzględnione zostały utrudnienia, z którymi muszą się one mierzyć oraz sposobu, w jaki wpływają one na samopoczucie i całokształt życia jednostek. Określone zostaną sposoby ułatwiania jednostkom niepełnosprawnym aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz korzystania z dóbr na równi z osobami pełnosprawnymi z uwzględnieniem roli państwa w tym aspekcie: opisany zostanie kluczowy dokument zapewniający osobom z niepełnosprawnościami dostęp do dóbr, tj. Ustawa z dnia 19. lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzeb.</p> 2021-11-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Patrycja Szulc https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pk/article/view/29114 Kto zmodernizował egipską kulturę? 2021-11-29T08:09:51+00:00 Agnieszka Piotrowska izzak_@wp.pl <p>Analiza historyczno-literacka modernizacji egipskiej i konfliktu wokół niej w obszarze kultury Bliskiego Wschodu, w której Egipt odgrywa rolę wiodącą, polemiczna w stosunku do wybranych tez z dziedziny studiów postkolonialnych. Artykuł omawia, w jaki sposób mocarstwa kolonialne wykorzystywały w przeszłości „strategie modernizacyjne” i „antymodernizacyjne” do realizowania swoich interesów w regionie i argumentuje, że ten sam konflikt odtwarzany jest dziś za pomocą dyskursu islamofobii, gender i tzw. „cancel culture”.</p> 2021-11-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Agnieszka Piotrowska https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pk/article/view/30198 Dlaczego prądy świeckie w Egipcie przegrywają? 2021-11-29T08:08:47+00:00 Ihab Umar ihabomar@gmail.com <p class="p2">Artykuł analizuje tło nowoczesnego ruchu świeckiego w Egipcie i przyczyny jego klęski. Autor porównuje okoliczności pojawienia się idei świeckich na Bliskim Wschodzie i w Europie i argumentuje, że aby projekt modernizacyjny odwołujący się porządku świeckiego był trwały, powinien być budowany oddolnie, w oparciu o specyfikę kulturową danego kraju, a nie narzucony przez kraje hegemoniczne. Wskazuje również na błędy popełnione przez elity w regionie Bliskiego Wschodu, które nie wypracowały ram poznawczych potrzebnych do ukształtowania własnej koncepcji państwa świeckiego.</p> 2021-11-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Ihab Umar https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pk/article/view/29465 Okupacja osmańska, czyli rozdźwięk cywilizacyjny w historii Egiptu. Rozmowa z egipskim historykiem Ahmadem Zakarijją asz-Szalakiem 2021-11-29T08:11:56+00:00 Agnieszka Piotrowska izzak_@wp.pl <p>Wywiad z egipskim historykiem Ahmadem Zakarijją asz-Szalakiem na temat sytuacji Egiptu pod okupacją Turcji Osmańskiej, jej negatywnego wpływu na rozwój cywilizacyjny kraju i modernizacji, którą zapoczątkowały rządy dynastii Muhammada Alego. Uczony podkreśla znaczenie kultury tworzonej w okresie rządów monarchii do wybuchu rewolucji 1952 roku dla odrodzenia Egiptu. Argumentuje, że jego tożsamość jest produktem różnych wpływów kulturowych i nie powinna być przez nikogo zawłaszczana.</p> 2021-11-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Agnieszka Piotrowska https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pk/article/view/29288 Nauka, technika i akcja: O Kulturach wizualnych science fiction Pawła Frelika 2021-11-29T08:09:29+00:00 Roman Bromboszcz xbromboszcz@tlen.pl <p>Zostajemy rzuceni w świat, w którym wyciska się krople potu ze ścierek służących do wycierania siebie, w dość gorącym, nerwowym świecie urbanistyki lub, choć każdy to odradza, na wszechogarniającej nas pustyni. Chodzi tutaj o jak najbardziej zamknięty i wielokrotnie zapętlony sposób racjonowania wody. Nawet nasze odchody przechodzą ten proces. W nie nazbyt odległej przyszłości możemy zostać skonfrontowani z daleko idącymi przeobrażeniami przyrody, wynikającymi z zaburzenia globalnego ekosystemu działalnością człowieka, antropogeniką. Zarysowany powyżej kontekst odnosi nas jednocześnie do filmu krótkometrażowego Wanuri Kahiu „Pumzi” z 2009 roku oraz do publikacji, która o tym filmie wspomina, bierze go za swój element zainteresowania, analizy.</p> 2021-11-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Roman Bromboszcz